Misijní zpravodaj ze světa Cagliero11 – srpen 2023

č. 176 / srpen 2023

Přípravy na Světový den mládeže, ale také palčivé otázky ohledně finančních zdrojů, jakožto nepostradatelné složky misionářské činnosti, jsou tématem srpnového Cagliera11.

Peníze a misionáři

Peníze jsou nezbytnou součástí našich životů a stejně tak, jako každé jiné lidské činnosti, potřebují finanční zdroje také misionářské aktivity. Peníze jsou potřebné a jsou jedním z významných zdrojů pro hlásání evangelia. Peníze jsou jako kolo vozidla. Bez nich nemůže evangelizační dílo jít kupředu a rozvíjet se. Jsou potřeba na budování nových středisek a center pro mladé a na provoz programů. Aby se misionáři dostali na periferii a rozšířili hranice svého působení, potřebují zdroje pro své živobytí a pro nové iniciativy.
Dárci a dobrodinci pomáhají, protože věří tomu, co děláme. Někdy však chtějí více podporovat projekty, které je často zajímají více než skutečné potřeby evangelizace a misionářských aktivit. Když misionář „podporuje závislost“ lidí, místní obyvatelé jen pasivně čekají, až obdrží pomoc, místo aby se aktivně snažili o zabezpečení svých potřeb. Podobně, když jsou misionáři ve vysoké úctě, protože jsou vnímáni jako zdroj materiálních výhod, vytváří se sociální propast mezi nimi a těmi, kterým přinášejí evangelium. Může se stát, že z pohledu místních jsou misionáři vnímáni jako bohatí, protože dokáží sehnat finance na své projekty, vlastnit vozidla a užívat si „pohodlí“, o kterém se místním ani nesní. To vede ke zkreslenému obrazu misionáře a hlásání evangelia se stává obtížným.
Proto je jasné, že jednou z důležitých výzev v misionářských aktivitách je hospodaření s penězi, jelikož finanční záležitosti mohou zvýhodňovat ale i bránit samotnému hlásání osoby Ježíše Krista.
Správnou cestou je podporovat zodpovědné správcovství mezi všemi zúčastněnými stranami: dobrodinci, dárci, misionáři a místním obyvatelstvem. Správcovství zahrnuje dodržování přijatých standardů odpovědnosti a transparentnosti, vedení papírových záznamů, aby auditoři a účetní mohli ověřit použití peněz, soulad s vládními finančními předpisy a etickou a morální integritu.
Don Bosco sám dostával od dobrodinců hodně peněz. Jeho život však poznamenala askeze, dřina a velkorysá služba druhým. Trval na významu správcovství: „Pamatujte si dobře, že to, co máme, není naše, ale chudých; běda nám, když toho dobře nevyužijeme“ (MB V, 450). Peníze jsou skutečně důležité, ale není to vše. Je to zdroj, který má být morálně a eticky využíván k účinnějšímu hlásání evangelia.

  P. Alfred Maravilla, SDBHlavní rádce pro misie


PŘÍPRAVA NA SDM JE MISIONÁŘSKÝ ZÁŽITEK!

Světový den mládeže je největší světovou událostí pro mládež a má dopad na misijní povědomí v celé naší provincii. Naši mladí lidé se zavázali na něj připravit a ccelá příprava na SDM je pro ně velkou, autentickou misionářskou zkušeností. Toto setkání – svědectví víry a mládeže – znovu probouzí pocit církevní a charismatické sounáležitosti, nachází větší kreativitu ve způsobu, jak vycházet vstříc jiným mladým lidem.
K přípravě SDM 2023 byli přizváni všichni salesiáni provincie. Já sám jsem na místní úrovni součástí týmu, po celý rok jsem animoval naši skupinu mladých lidí, kteří se zúčastní SDM.

(část rozhovoru se salesiánem otcem Sílvio Faria z Portugalska)


K OSOBNÍ REFLEXI A SDÍLENÍ

  • Používám peníze k tomu, abych ovládal lidi a běh událostí?
  • V čem nalézám jistotu – v Bohu nebo v penězích?

Celý srpnový zpravodaj (v angličtině) si můžete stáhnout zde: 2023.08 Cg11 Eng