Etický kodex

Etický kodex Sadby počítá s duchovním rozměrem člověka a vychází z křesťanské hodnotové orientace, osoby Ježíše Krista a preventivního výchovného stylu Dona Boska.

Kodex se nezabývá požadavky danými legislativou1, neboť je považuje za pevně dané a závazné.

Cílem etického kodexu je přispívat k edukaci prostředí především v oblasti etiky jednání a čitelnosti a poctivosti úmyslů. Vychází z něj naše chování, jednání a vztahy k účastníkům2, k sobě navzájem i k životnímu prostředí.

Tento kodex, ke kterému se hlásí zaměstnanci i dobrovolní spolupracovníci Sadby, je závazný pro všechny, se kterými má Sadba uzavřený pracovně-právní vztah3.

_____

1 Zákon č. 418/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a další platné zákony ČR.

2 Účastníkem se rozumí všichni, kdo se nějakým způsobem účastní na programech, projektech a aktivitách Sadby (např. misijní dobrovolníci, bývalí dobrovolníci, účastníci akcí, přátelé, dárci, sponzoři…).

3 Jedná se o různé typy pracovní smlouvy (HPP, DOP, DOPČ) nebo dobrovolnickou smlouvu.

ETICKÉ ZÁSADY OBECNĚ
 • Ctíme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou či rasovou příslušnost, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Věříme v dobro, které je v každém člověku. Snažíme se jej vnímat i navzdory odlišnostem a různostem. Usilujeme o prevenci rasistických a xenofobních postojů a jednání.
 • Jednáme s vědomím, že naše chování je vzorem pro účastníky.
 • Pomáháme jednotlivcům i skupinám při jejich rozvoji a při řešení konfliktních situací na základě znalostí, dovedností a zkušeností, ale také aktivní snahou o konání dobra.
ETICKÉ ZÁSADY VE VZTAHU K ÚČASTNÍKŮM
 • Vedeme účastníky k odpovědnosti za vlastní život a jednání i k odpovědnému a bezpečnému plnění svých povinností.
 • Přistupujeme ke všem účastníkům se zájmem, vstřícností, individuálním přístupem a přátelským přijetím.
 • Jsme ve svém chování ohleduplní, transparentní a pro účastníky srozumitelní. Jasným a přijatelným způsobem se zasazujeme o pravdu a spravedlnost.
 • Vedeme účastníky k slušnému chování a respektování důstojnosti každého člověka a křesťanské víry.
 • Nepoužíváme fyzické Nepoužíváme sexuálně provokativní, zneužívající, ponižující nebo kulturně nevhodný jazyk či chování.
 • Přispíváme vědomým způsobem šíření dobrého jména Sadby a salesiánů Dona Boska
 • Zachováváme mlčenlivost o skutečnostech, které jsme se dozvěděli v souvislosti s působením v zařízení a které se vztahují k účastníkům, s výjimkou konzultací a porad v rámci organizace.
 • Neřešíme s účastníky ani před nimi interní záležitosti.
 • Respektujeme etické zásady ve vztahu k účastníkům i postupy řešení problémů těch organizací a institucí, se kterými aktivně spolupracujeme. Týká se to především působení našich misijních dobrovolníků během jejich služby v zahraničí.
ETICKÉ ZÁSADY VE VZTAHU K ÚČASTNÍKŮM
 • Odpovědně plníme povinnosti vyplývající ze závazků naší pracovní pozice v Rozhodnutí vedení přijímáme s respektem a loajalitou.
 • Vytváříme takové podmínky, které umožňují členům pracovního týmu závazky přijmout a uplatňovat je v souladu s tímto Tato zásada se týká v první řadě ředitele Sadby a vedoucích programů.
 • Udržujeme a podporujeme atmosféru důvěry a spolupráce.
ETICKÉ ZÁSADY KOLEGIALITY
 • Respektujeme znalosti a zkušenosti kolegů a ostatních odborných pracovníků.
 • Upřednostňujeme týmovou spolupráci před separací a individuálním pojetím služby.
 • Přispíváme k dobrému pracovnímu prostředí a svou práci vnímáme v širším kontextu společného salesiánského díla.
ETICKÉ ZÁSADY ODBORNOSTI A PROFESIONALITY
 • Snažíme se o zvyšování odborné úrovně své práce, profesionality a vlastního vzdělávání.
 • Nepřekračujeme hranice vlastních kompetencí, uvědomujeme si a respektujeme vlastní limity a v případě potřeby požádáme o pomoc.
 • Využíváme různých způsobů získávání zpětné vazby a dále s ní pracujeme.
 • Snažíme se o to, aby ve vztahu mezi naším zařízením a jinými organizacemi poskytujícími podobné služby, nepřevládla rivalita a zášť.
 • Budujeme zdravé vztahy s účastníky.
OSTATNÍ ZÁSADY

Za hrubé porušení tohoto kodexu se považuje mimo jiné: šíření pomluv, úmyslné zadržování podstatných informací, šíření dezinformací, vynášení interních informací, vyhrožování a ponižování, nadávky, výsměch, agresivita a nedůstojné zacházení ze strany nadřízených, kolegů i účastníků.

Kromě etického kodexu Sadby respektujeme etické kodexy těchto organizací a platforem:

 • SDB – Salesiáni Dona Boska (Etický kodex SDB)
 • Za snadné dárcovství (Etický kodex koalice)
 • FoRS – Fórum rozvojové spolupráce (Kodex efektivnosti)

 

V Praze, 23. června 2023

Jaroslav Fogl, SDB
ředitel asociace SADBA

Dárcovský kodex

Tímto souborem principů a pravidel bychom rádi vyjádřili naši snahu k dosažení důvěryhodnosti našeho nakládání s dary od našich dobrodinců.

Proto prohlašujeme, že:

 1. Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a podle vůle dárce vyjádřenou písemně či ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho, případně vrátíme.
 2. O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.
 3. Dary využíváme výhradně k naplňování účelu spolku, který funguje na neziskovém principu a jeho účelem není shromažďování zisku.
 4. Přijímáme dary pouze od důvěryhodných dárců, jejichž činnost a vystupování je v souladu s našimi hodnotami a kteří respektují principy demokratického právního státu, ochranu lidských práv a životního prostředí.
 5. Dary přijímáme od fyzických nebo právnických osob. Při navazování spolupráce dbáme na zachování oboustranné nezávislosti i dobrého jména obou zúčastněných stran. Přijetí daru nevytváří zákaznický vztah mezi příjemcem daru a dárcem, ani nenavozuje dojem takového vztahu. S darem není nikdy spojen závazek jakékoliv podpory ze strany spolku (s výjimkou případného zveřejnění jména dárce nebo při vzájemné dohodě o jiném nastavení).
 6. Zachováváme anonymitu dárců.
 7. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně, transparentně a v souladu s platnou legislativou.
 8. Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Dárcům zasíláme potvrzení o daru.
 9. Jestliže byl spolku poskytnut dar v rozporu s Dárcovským etickým kodexem Sadby, vrátí spolek dar bezprostředně poté, co se o takovém rozporu dozví.
 10. Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex fundraisera uvedeného níže.

 

V Praze, 11. září 2023

Jaroslav Fogl, SDB
ředitel asociace SADBA

Etický kodex fundraisera

Tímto souborem pravidel chování určený našim fundraiserům bychom rádi vyjádřili naši snahu o profesionální, zodpovědný a etický přístup při všech jednáních s našimi potenciálními dárci.

Proto prohlašujeme, že:

 1. Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená a pravdivá.
 2. Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nemanipuluje a nevyvíjí nátlak.
 3. Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní (viz bod č. 4 Dárcovského etického kodexu uvedeného výše)
 4. Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním organizace a s etickými pravidly organizace.
 5. Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jméno jiné organizace.
 6. Fundraiser nezneužije dárce Sadby za účelem vlastního obohacení či zisku.
 7. Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.
 8. Fundraiser chrání důstojnost a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.
 9. Fundraiser usiluje o etické a kultivované jednání a dbá podle svých možností o svůj profesní seberozvoj.

 

V Praze, 11. září 2023

Jaroslav Fogl, SDB
ředitel asociace SADBA