Salesiánský misijní den

Salesiánský misijní den (SMD) je jeden den v roce, kdy si salesiánská rodina připomíná a slaví svoje působení v misiích a na počest dne, kdy byla Donem Boskem vyslána do Patagonie v Jižní Americe první salesiánská misijní výprava. Příprava na něj probíhá již od začátku roku, kdy salesiánské ústředí vyhlásí téma roku a vydá materiály, které mají sloužit k přípravě na tento slavnostní den.
Salesiánský misijní den oslavíme letos v neděli 11. června 2023.
 • Misijní neděle se slaví již od roku 1926 v rámci celé církve
 • Salesiánský misijní den se slaví od roku 1988 – 100 let od smrti Dona Boska – v rámci celé Salesiánské kongregace
Misijní animace

Salesiánský misijní den má být vyvrcholením celoroční misijní animace. Celý rok se na něj připravujeme skrze různé aktivity a iniciativy, aby byl jeho duchovním a „PRovým“ vyvrcholením a zároveň pozváním k aktivní účasti na misijním poslání celé církve a salesiánské rodiny skrze:

 • modlitbu a sebezápor
 • podporu misionářů a misijních aktivit
 • finanční, materiální a dobrovolnou pomoc

Cíle SMD

 • Oživit zájem o misie a udržet misijní nadšení
 • Informovat veřejnost o salesiánských misijních dílech a o tom, že je církev poslána ke všem národům světa
 • Podílet se aktivně na misijním působení církve – modlitbou, sebezáporem, finanční a materiální pomocí, podporou misionářů
 • Pomocí „PR” přinášet evangelijní zvěst do celé společnosti
 • Podporovat a připravovat mladé lidi pro misijní poslání (dobrovolnictví)
 • Nechat se obohatit postoji, hodnotami, rozdílnými pohledy na život a na prožívání duchovního života a života v místní církvi
Téma letošního SMD – Péče o stvoření

Cílem tématu Salesiánského misijního dne 2023 je, abychom si nejen uvědomili, že je potřeba pečovat o stvoření, ale též si uvědomili, že jsme učedníky-misionáři, kteří jsou posláni, aby aktivně spolupracovali s Pánem a s ostatními, a pečovali o tak veliký dar, kterým je příroda.

Otevření se    Obohacení   Evangelizace    Vztah    Univerzalita církve

První misionářská výprava, listopad 1875

Jak to všechno začalo?
SEN O MISIÍCH

Na počátku všeho byl sen. Sen, který měl Don Bosco r 1872 a který o tři roky později proměnil ve skutečnost.

„Zdálo se mi, že jsem se octl v neznámé zemi, která byla dosud nedotčená civilizací. Byla to nesmírně velká pustá rovina. Nikde nebylo vidět nějaký kopec nebo horu. Až v ohromné dálce, úplně na obzoru se tyčily skalnaté hory. Krajinou procházely skupiny lidí. Byli skoro nazí, jejich vzhled naháněl strach. Měli rozcuchané dlouhé vlasy, většinou černé. Za oděv jim sloužily kůže ze zvířat. Upravovali si je na způsob jakýchsi plášťů. Jejich zbraněmi byly oštěpy a luky. Měl jsem možnost pozorovat život tamějších obyvatel. Někteří lovili zvěř, jiní ulovenou zvěř zpracovávali, další mezi sebou válčili. Někteří doprovázeli vojáky oblečené po evropsku, a kde se octli, všude bylo plno mrtvých. Při pohledu na podobné scény jsem dostal strach. Pak jsem pozoroval, jak do kraje přicházeli zdaleka misionáři různých řádů. Pokoušeli se poučit domorodce a zvěstovat jim radostnou zvěst o spáse. Byli odvážní a nebáli se přijít mezi divochy. Ale ti je hned přepadli a s velkou zběsilostí je pozabíjeli. Pak je nosili na svých kopích jako válečné trofeje. Když jsem viděl tyto hrozné scény, řekl jsem si: Jak by se daly tyto kmeny získat pro Pána? Je to vůbec možné? Tu jsem viděl přicházet mezi divochy další skupinu misionářů. Počínali si iinak než předešlí. Byli veselí a provází je zástup dětí a mládeže. Dostal jsem o ně strach. Říkal jsem si, že jdou vstříc jisté smrti. Přiblížil jsem se k nim. Byli to kněží a klerici. Když jsem si jich lépe všiml, poznal jsem své salesiány. Některé jsem znal jménem. Ale za nimi šli další. Ty jsem už neznal. Byli to rovněž salesiáni…“  (DBT, 361–362)

I Don Bosco hledal dobrovolníky…
VZHŮRU DO ARGENTINY

Don Bosco oznámil, že si papež přeje, aby salesiáni co nejdříve odcestovali do Argentiny a zahájili misijní činnost. Upozornil přítomné, že na misionáře čekají překážky, rizika a nejistý život. Když skončil, nastal nepopsatelný jásot a nadšení jak mezi hochy, tak mezi salesiány. Nikdo se nebál nebezpečí. Tím dnem nastalo mezi salesiány nové jaro. Přibývalo povolání, množily se žádosti o přijetí do kongregace. Všech se zmocnilo misijní nadšení. Salesiánská kongregace vstoupila do další etapy svého rozvoje. Oratoř nadepsala novou kapitolu dějin.

5.února 1875 Don Bosco ohlásil salesiánům mimo Valdoko, že se chystá první misijní výprava. Hledal dobrovolníky a žádal je, aby své žádosti adresovali přímo na něho. Nejzazší termín byl říjen. Nastalo vzrušené dohadování. Skoro všichni byli ochotni odjet do misií. Nebyla to nadnesená slova, jestliže jsme řekli, že nastala nová etapa salesiánských dějin.

Vedoucím výpravy ustanovil Jana Cagliera. Bylo mu sedmatřicet let, stal se silným, odolným, optimistickým a schopným knězem. Byl nedostižně činný. V Americe měl všechno zařídit a uvést do činnosti. Život v oratoři se dal stěží představit bez něho. Měl doktorát z teologie, byl profesorem kleriků, neustále tvořil a nacvičoval nové skladby se sborem, orchestrem a kapelou. Donu Boskovi vyřizoval ožehavé záležitosti a duchovně vedl několik řeholních společenství ve městě. Jeho ztrátu nedovedl nikdo domyslet…  (DBT, 364–365)

Dvacet rad psaných tužkou
CHVÍLE LOUČENÍ

Don Bosco se s misionáři rozloučil ve svatyni Panny Marie Pomocnice 11. listopadu 1875. Chrám byl zaplněn do posledního místa. V šestnáct hodin začaly večerní chvály. Pak vystoupil Don Bosco a dal odjíždějícím poslední rady. Na prvním místě jim doporučil italské emigranty a poté se rozhovořil o evangelizaci Patagonie: „Dnes jsme na začátku velkého díla. Dobře víme, že svět se nepodaří získat pro Krista za několik dní. Přesto je tento odjezd malým semínkem, které se rozroste v mohutný strom. Toto dílo bude mohutnět a přinese mnoho dobra.“

Každý z odjíždějících dostal od Dona Boska lístek s dvaceti radami, které pro každého osobně napsal tužkou. Tyto rady tvoří profil ideálního misionáře. Připomeneme jen pět nejdůležitějších:

 • Hledejte duše, nikdy ne peníze ani pocty ani hodnosti. 5. Přednostně se starejte o nemocné, o děti, o staré a chudé, a vysloužíte si Boží požehnání a přízeň lidí.
 • Starejte se, aby svět viděl, že se chudě oblékáte i stravujete, že chudě bydlíte, a stanete se bohatými před Boží tváří a budete mít vliv na lidská srdce.
 • Mějte se navzájem rádi, raďte se, napravujte se, nehádejte se a nezáviďte si. Raději ať dobro jednoho je dobrem všech. Starosti a utrpení jednoho považujte za starosti a utrpení všech.
 • Všichni se snažte je odstranit nebo zmírnit.
 • Když budete unaveni a když budete trpět, myslete na velkou odměnu, která je pro vás připravena v nebi.
Zapoj se!
Jedním z mnoha způsobů, jak se více zapojit do misijního dění, je misijní dobrovolnictví 💙.
Můžete se sami stát dobrovolníky 👩‍🦰👳‍♂️ nebo je podpořit finančně, a tím významně pomoci misiím ve světě. Třeba skrze výzvu Vyšli dobrovolníky do světa 🌏, kterou jsme spustili na portále Darujme.cz, a kde se dozvíte vše důležité.

Materiály k SMD 2023

Stáhněte si, nebo prohlédněte, materiály vydané salesiánským ústředím k letošnímu Salesiánskému misijnímu dni.

Připojte se k SMD, vyberte si a uspořádejte některou z aktivit nebo vymyslete svoji vlastní!

Plakát SMD

Leták Péče o stvoření se soutěží

Zde si můžete leták Péče o stvoření stáhnou ve formátu pdf, jako 2 samostatné A4 a vytisknout

Leták SMD 2023 2xA4

Péče o stvoření – video
Brožura SMD 2023 ke stažení (v aj)

SMD 2023 ENG Booklet Smallest

Animovaná mše svatá Péče o stvoření
ze slavnosti Těla a Krve Páně

SMD2023 Animovana Mse Sv

SMD2023 Animovana Mse Sv

Ekologický examen

Ekologicky Examen

Náměty na misijní aktivity

 • Modlitby za misie vždy 11. dne měsíce (Misijní mozaika)
 • Nabídnout misijní aktivity kreativním kroužkům (výrobky dětí se mohou i prodávat)
 • Představení hlavního duchovního tématu SMD
 • Misijní modlitební bdění s Lectio Divina (Lk 6,27-36)
 • Skupinové hry na misijní téma (Misijní dětský den)
 • „Misijní stůl“ – příprava a ochutnávka exotického jídla na získávání financí pro misie
 • Misijní růženec
 • Výzva na finanční, materiální a dobrovolnickou podporu salesiánských misií
 • Příprava scénky inspirované Donem Boskem nebo misijním tématem daného roku
 • Veřejné představování misijní činnosti salesiánů v Bulharsku a míst, kde působili misijní dobrovolníci Sadby
 • Aksanti slavnostní vysílání misijních dobrovolníků, prezentace misijní činnosti SDB a Sadby (druhá neděle v červnu)
 • „Misijní kaleidoskop“ – měsíční newsletter pro komunity, střediska a spřátelené farnosti s nabídkou vypracovaných misijních materiálů (měsíční misijní intence, podněty, myšlenky apod.), důležitých informací a navrhovaných misijních aktivit, které je možné použít ve farnostech a střediscích
 • Eucharistická slavnost Salesiánského misijního dne okolo 11. listopadu a prezentace misií a činnosti Sadby

Misijní kaleidoskopy a články vztahující se k SMD

Zajímají vás salesiánské misie a dění kolem nich? Máte u vás ve farnosti misijní kroužek či by se vám hodily materiály s misijními náměty – pro nábožko, pro farní nebo mládežnická spolča, tábory, kroužky, pro rodinu? Pokud zněla odpověď ano, jste na správném místě. Prohlédněte si jednotlivá čísla Misijního kaleidoskopu, v každém čísle naleznete informace, výzvy, modlitby, modlitební úmysly i konkrétní aktivity s misijním tématem.