Misijní výzva hlavního představeného
Svět misií

175 let od zahájení salesiánské oratoře vydává náš hlavní představený P. Angel Fernández misijní výzvu všem salesiánským provinciím a ke všem spolubratrům…

Řím, 8. prosince 2016

Misijní výzva hlavního představeného k salesiánům Dona Boska

Drazí spolubratři,

píši tento dopis dnes 8. 12. 2016 – 175 let od zahájení salesiánské oratoře, kdy se Don Bosko, jak sám říká, pomodlil Zdrávas Maria s Bartolomějem Garellim. Činím tak s určitým úmyslem. Jde totiž o příhodný den k vydání misijní výzvy „ad gentes“ do všech provincií SDB na světě a ke všem spolubratrům, kteří se cítí být povoláni Pánem žít své salesiánské povolání tímto specifickým způsobem – dát se k dispozici jako misionáři „ad gentes, ad exteros, ad vitam“ (národům, v cizině, na celý život). Má výzva je hlasem, který musí zaznít v každé provincii a v místech salesiánské aktivity na celém světě tak, aby podnítila velkorysou odpověď.

Základní důvod této výzvy je trojí:

Poslání evangelizovat ve světě si žádá od nás – salesiánů Dona Boska, abychom pokračovali dále, abychom dokázali dávat odpověď na četné požadavky, které k nám neustále přicházejí ze strany Církve, misijní evangelizaci v různých místech a u mnoha národů.

Jsou místa, kde naše kongregace působí, a které nemůžeme dále držet, protože se u některých národů nedostává salesiánů, kteří by mohli nabídnout své služby – zatímco v jiných zemích jsou apoštolské snahy vykonávány při početnějších povoláních. Zvláště mám na mysli mládež, která na nás čeká v rámci projektu Evropa, na Středním Východě, v zemích s muslimskou většinou, na ostrovech v Oceánii, v jižním Súdánu, v Mongolsku, na Sibiři, v Kambodži a Malajsii, stejně jako u mladých migrantů amerického světadílu… a na mnohých dalších místech.

Třetí motiv se důvěrně pojí k misijnímu zápalu Dona Boska. Po první misijní výpravě do Argentiny, kdy Don Bosko usiloval, aby salesiáni dorazili včas do Patagonie, se zdálo, že žil výhradně misijním programem. P. Albera píše: „misie byly vždy středem jeho srdce a zdálo se, že žije jenom pro ně… Mluvil o nich s takovým nadšením, že jsme žasli nad jeho horoucí láskou k duším a byli tím silně pohnuti.“

Sám Don Bosko ve zprávě zaslané v roce 1880 papeži Lvu XIII. otevřeně píše: „Zahraniční misie byly vždy věcí, kterou salesiánská kongregace s láskou opatrovala“.

U příležitosti cest, které jsem v těchto letech podnikl a kdy jsem navštívil 44 provincií, jsem často říkal, že je třeba reflektovat skutečnost, že pokud by se Don Bosko rozhodl omezit pastoračně- výchovnou činnost pouze na potřebnou mládež v Itálii, která by jistě mohla mít legitimní přednost s ohledem na to, že v Itálii bylo tolik potřebí salesiánů, a kdyby neplál tak velkým misijním zanícením a neměl výraznou misijní vizi, která ho pobízela v každém okamžiku, byla by Salesiánská společnost dnes jen malou kongregací v rámci jednoho národa. Byl to právě misijní zápal našeho otce, který učinil kongregaci univerzální v Církvi i ve světě.

Drazí spolubratři, z výše uvedených důvodů se obracím na vás se silnou výzvou a zvu vás k velkorysosti. Především žádám o velkorysost těch spolubratrů, kteří vnímají povolání od Pána. Pak žádám o velkorysost provincie, ředitele komunit a zvláště provinciály, aby žádným způsobem nepotlačovali misijní touhu mladých spolubratrů nebo jakéhokoli spolubratra, a neomezovali jejich pohled nebo zájem pouze na svou vlastní provincii. Nesmíme zapomenout na svůj původ a naši charismatickou identitu.

Víte dobře, jak v těchto případech postupujeme. Jakmile hlavní představený převezme telefonát, dopis či e-mail od spolubratra, který vyjádří toto přání, misijní odbor započne proces vážného, seriózního a hlubokého rozlišování se spolubratrem a jeho provinciálem. S jeho průběhem je hlavní představený seznamován. Rozlišování často ozřejmí způsobilost kandidáta, ale někdy tomu tak není. V každém případě zohledňujeme dobro osob a misie.

Taková je má výzva, drazí spolubratři.

Vyzývám vás, abyste se modlili na tento úmysl v celé kongregaci. Je mnoho těch, kteří nebyli dotčeni hlásáním Evangelia. Mnoho mladých lidí potřebuje přítele, bratra nebo otce, kterého by mohli najít v salesiánech, se kterými se setkávají. Ať Maria Pomocnice křesťanů požehná vaší velkorysosti a ať nás Don Bosko stále doprovází v rozhodnutí být opravdovými misijními učedníky Ježíše.

Váš oddaný

Angel Fernández A., SDB
Hlavní představený