Tvůrci dialogu

Tématem letošního Salesiánského misijního dne je dialog. Skrývá v sobě obrovskou sílu, protože dokáže prohlubovat spojení a bourat zdi mezi lidmi a dělat tak svět o něco lepším místem k životu.

Salesiánský misijní den je nejen speciálním dnem, kdy si salesiánská rodina připomíná a slaví svoje misijní působení, ale i způsobem, jak podpořit a povzbudit misijního ducha celé salesiánské rodiny. Tento den by měl být vyvrcholením dlouhodobé misijní animace během celého roku, cestou, která vede k aktivní účasti církve na misijním poslání.

Co je dialog

Je to rozhovor mezi dvěma a více osobami. Je charakterizován vzájemným sdílením myšlenek, pocitů, zážitků, zkušeností a nápadů, nasloucháním s úsilím pochopit a vcítit se, snahou o porozumění a případně i pojmenováním společného cíle. Je velmi důležitý pro budování zdravých vztahů a dobré komunikace. Předpokladem pro vznik dialogu, a to ještě než začneme mluvit, je být zde, být přítomni s nadšením a dát se druhému k dispozici. Je neustálý proces, který vyžaduje úsilí – odměnou je hlubší spojení s druhými lidmi, smysluplnější život a lepší svět.

Dialog byl též hlavním nástrojem Dona Boska v přístupu k druhým a obzvláště k mladým. V rodině, ve škole i v jiných společenstvích zůstává i nadále účinným výchovným prostředkem. Vnucování, narozdíl od dialogu, málokdy přináší plody, častěji spíše konflikty.

Prosme proto Boha, aby z nás učinil tvůrce dialogu,
abychom přinášeli pokoj i v těch nejsložitějších a nejnepřátelštějších situacích.

Materiály k misijní animaci

Salesiánské ústředí v Římě vydalo stejně jako každým rokem několik materiálů, které můžete využít k misijní animaci během celého roku. Všechny naleznete na stránkách Sadby uvedených pod tímto článkem.
K dispozici je plakát SMD, leták Tvůrci dialogu, odkazy na videa, animovaná mše svatá a další materiály. Naleznete zde také tipy k misijní animaci, ohlédnutí za první misionářskou výpravou, odkazy na zpravodaje Misijní kaleidoskop aj.

www.sadba.org/salesiansky-misijni-den

Připojte se k Salesiánskému misijnímu dni a pomáhejte společně s námi
oživit zájem o misie a udržet misijní nadšení!