Misijní kaleidoskop č. 6 – říjen 2021

Učedníci misionáři  

Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“ (Mt 28,18-20)

Říjnové číslo Misijního kaleidoskopu spojuje myšlenka, co znamená být misionářem. Nechybí konkrétní výzva, zamyšlení, modlitba a krátké povídání o Argentině, jíž je zasvěcen salesiánský říjnový misijní úmysl.

Argentina

Na základě údajů Světové banky žije v Argentině více než 30 % lidí v chudobě, bez zaměstnání a s nedostatečným vzděláním. Vysokou školu nedokončí téměř 37 % studentů, a každý třetí z nich je nezaměstnaný. Téměř 12 % dětí ve věku od 5 do 17 let pracuje, místo aby chodily do školy a 20 % z nich potřebuje pomoc od státu. Mnozí čelí podvýživě, potýkají se s nedostatkem čisté vody a žijí v hygienicky nevyhovujících podmínkách. Salesiánské programy v Argentině jsou zaměřené zejména na vzdělávání dětí a mladých lidí. Salesiáni zřizují základní a střední školy, které mladým pomáhají připravit se na pozdější studium technických a odborných oborů nebo na vysokoškolské studium. Programy také pomáhají zajistit mladým a jejich rodinám trpících chudobou základní potřeby (přístřeší, potraviny, lékařskou péči…) tak, aby vůbec mohli začít chodit do školy a měli naději do budoucna.

Jaký má misionář být?

Inspiraci můžeme nalézt u samotného Ježíše, který:
• pečuje o nemocné
• sytí hladové
• je nablízku těm, kteří jsou vyloučeni  ze společnosti
• dotýká se nečistých
• ztotožňuje se s nejuboženějšími
• zve k blahoslavenství
• učí naslouchat Božímu Slovu optikou lásky
• je schopen vyvolat úžas a šířit nezištnou radost, kterou nemůžeme ani obsáhnout.

Čím můžeme obohacovat druhé my?

Celý zpravodaj ke stažení zde. 21 říjen Misijni Kaleidoskop Cz