Materiály k misijní neděli

Tuto neděli se na mnoha místech slaví misijní neděle. Rádi bychom vám u této příležitosti nabídli materiály týkající se Salesiánského misijního dne, které můžete využít a obohatit tak průběh tohoto dne.

Misijní neděle neboli Světový den modliteb za misie se v České republice slaví předposlední neděli v říjnu. Poprvé byla slavena v říjnu 1927 a má všem křesťanům připomenout a oživit jejich misijní poslání vyplývající ze křtu a také finančně podpořit hlásání evangelia na celém světě

„Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“, jsou slova Jana Pavla II. Zapojit se a oslavit tento den může každý: ve společenství při liturgii, při setkáních, modlitbách… lze připravit výstavu, uspořádat jarmark představení o životě misionářů, prostudovat si misijní materiály, finančně přispět na misie apod..

Inspirovat se můžete rovněž níže přiloženými materiály Salesiánského misijního dne, jehož hlavním posláním je oživit zájem o misie, udržet misijní nadšení a informovat veřejnost o salesiánských misijních dílech.

Materiály Salesiánského misijního dne

Krátké video o tom, co doopravdy znamená být Ježíšovým učedníkem.
Poselství papeže Františka k 95. světovému dni misií

úryvek z dopisu

Téma Světového dne misií pro letošní rok: „Je přece nemožné, abychom nemluvili
o tom, co jsme viděli a slyšeli“ (Sk 4,20) je pozváním pro každého z nás, abychom se ujali
toho, co nosíme v srdci, a předávali to dál… že i ti „nejslabší, znevýhodnění a zranění mohou
být svým způsobem misionáři, protože je třeba stále umožňovat, aby dobro bylo
sdíleno, i když je v člověku přítomno s mnohými slabostmi“…

STÁHNOUT: Poselstvi Ke Svetovemu Dni Misii 2021 Cz

Animovaná liturgie “Jeden Otec – jedna rodina”

Liturgické texty a inspirace obohacené o misijní prvky (vhodné pro kněze a katechety).

STÁHNOUT: Jeden Otec Jedna Rodina Animovaná Liturgie

Prezentace k Salesiánskému misijnímu dni

Salesiánský misijní den je vyvrcholením celoroční snahy o misijní animaci. Zahrnuje materiály vydané salesiánským ústředím v Římě, informace a inspirace, jak lépe prožívat své „misijní poslání“.

STÁHNOUT: Salesiánský Misijní Den 1

Plakát k Salesiánskému misijnímu dni a vysvětlení

Jeden Otec, jedna rodina

Větou “Máme jednoho Otce a jsme jedna rodina” – “jsme na jedné lodi”, by se dalo vyjádřit heslo letošního Salesiánského misijního dne, za jehož pozadím stojí boj s nemocí SARS-CoV-2. Tato krize se stala mimo jiné výzvou nemyslet jenom na sebe, ale být solidární s druhým člověkem. Papež František říká, že slovo “solidarita” se poněkud vyprázdnilo a někdy se interpretuje pouze jako projev štědrosti, soucitu a finanční pomoci. Solidarita je pevné a trvalé úsilí o dobro každého člověka. (srov. Generální audience, 2. září 2020 a Sollicitudo rei socialis, 38). V kontextu biblického textu z Lukášova evangelia (Lk 6,27-36) můžeme tvrdit, že za úsilím o dobro člověka vždy stojí milosrdenství, bezpodmínečná láska a starost po vzoru našeho nebeského Otce, jak vyjadřuje ono “Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.” (Lk 6,36). Jeden – Nebeský Otec nás zve, abychom byli jeho syny a dcerami – sjednocení v rozmanitosti osob a zodpovědní jeden za druhého. Rodinnost a přijetí je výsadou křesťanství a je to také výsadou salesiánů, kteří se vždy snažili vytvořit domov – společenství pro ty, kteří jej nemají. Pán zve každého do Božího společenství a pověřuje i nás zasvěcené salesiány, abychom zvali do tohoto společenství všechny, ale především mladé lidi, kteří často hledají své místo. Don Bosko byl geniálním misionářem, když vždy seznamoval – evangelizoval jak ty, o které se staral, tak i ty, od kterých žádal pomoc. Všichni měli místo v jeho i v Boží rodině a bylo třeba je seznámit s hlavou této rodiny, jímž je Ježíš Kristus. Když v roce 1854 vypukla v Turíně cholera, Don Bosko to vnímá jako příležitost ukázat, že i chudí chlapci se mohou postarat o lidi, kteří se nacházeli v nouzi a zajistit pro každého potřebnou duchovní péči. Velké svědectví solidarity – tedy péče o nemocné tehdejší pandemie se navždy zapsalo do dějin Turína. Mnoho lidí v těchto posledních měsících po celém světě ukázalo, že každý z nás může natáhnout ruce ke svým bratřím a sestrám a stát se tak členem jedné rodiny skrze tuto solidaritu. Pomáhat není samozřejmě vyhrazeno pouze křesťanům. Pomáhají všichni lidé dobré vůle. Výsadou křesťana je však zvát všechny do jedné velké rodiny Boha, která když umí vděčně přijímat dary, je schopná se s nimi též rozdělit a to platí jak pro ty materiální, tak i pro ty duchovní. Proto je misijní solidarita cestou k hlásání evangelia, jak si můžeme přečíst na plakátu Salesiánského misijního dne.

SADBA