Velikonoční cesta radosti
Nezařazené

Blíží se velikonoční doba, čas, kdy se radujeme ze Zmrtvýchvstání Páně, čas kdy končí období půstu, období vnitřních změn, odříkání, pokání…

Letošní postní doba probíhá, stejně jako loni, skutečně postně. Téměř všichni jsme prožili a stále ještě prožíváme své vnitřní boje, strachy, nejistoty, přemýšlíme o změnách a pravých hodnotách. Aniž bychom o to museli sami usilovat, život nám přinesl velikou výzvu, jak uprostřed těžkého období prožitém „na poušti“ neztratit víru a naději, a jak se přese všechno snažit měnit svůj vztah k Bohu i lidem kolem nás k lepšímu.

Velikonoční cesta radosti

Proto vám, na rozdíl od minulých let, kdy jsme pro vás měli připravený postní kalendář, letos nabízíme kalendář trochu jiný – Velikonoční cestu radosti. Protože radost a naděje je to, co právě teď všichni opravdu potřebujeme. Připomeňme si, že se s radostí, láskou i nadějí setkáváme v jakékoli době: v úsměvech, milých gestech, pohlazeních, v malých skutcích lásky a projeveném zájmu.
Pod tímto článkem naleznete ke stažení černobílý obrázek/mozaiku s Duchem svatým – zkuste si za každý den, kdy prožijete něco hezkého, kdy potkáte někoho, kdo vás obdaruje, kousek vybarvit a poděkovat za to v modlitbě. Obracejme se s důvěrou na Dárce všech darů a Utěšitele, který nám dá sílu vydržet všechny těžkosti a těšme se společně s Ním na každý nový den i na to, co přinese.
Zašlete nám svoji mozaiku na sadba@sadba.org (stačí nafotit, či naskenovat). Rádi ji uveřejníme na našich stránkách a všichni si tak připomeneme, jak je náš život díky Bohu a dobrým lidem stále ještě barevný a krásný.


Prohlédněte si také velikonoční POHLEDNICI (lze ji i stáhnou a vytisknout) a připomeňte si, jakou velikonoční neděli právě slavíme. Vzpomeňte v modlitbě na všechny „misionáře všedního dne“– na všechny lidi dobré vůle, které nám Bůh posílá do cesty.

DARY DUCHA SVATÉHO
MOUDROST ROZUM dar pravého poznání sebe a svých darů, moudrost rozpoznat své schopnosti, dar rozlišování, dar správně uspořádat čas, dar číst Boží slovo, dar moudrosti k vedení rodiny, společenství RADA SÍLA dar proroctví, dar hlásání Božího slova, dar povzbuzujícího slova i citlivého napomínání, dar oslovit nevěřící a hledající, dar síly k plnění svého poslání a ke službě potřebným POZNÁNÍ A BÁZEŇ BOŽÍ dar hlubšího poznání Boha Otce, Ježíše Krista, Ducha Svatého, dar hlubšího poznání Božího slova ZBOŽNOST dar hlubší i soucitné přímluvné modlitby, dar jazyků a výkladu, dar pravé bázně Boží a osvobození od strachu z BohaPLODY DUCHA SVATÉHO
LÁSKA RADOST POKOJ SHOVÍVAVOST VLÍDNOST DOBROTA  VĚRNOST TICHOST ZDRŽENLIVOST

DOBA VELIKONOČNÍ
Padesát dní od neděle Zmrtvýchvstání Páně do neděle Seslání Ducha svatého se slaví s radostným jásotem jako jeden sváteční den, jako „Veliký den Páně.“ Jsou to dny, v nichž především se zpívá Aleluja. Neděle této doby jsou označovány jako neděle velikonoční. Po neděli Zmrtvýchvstání Páně následují: 2., 3., 4., 5., 6., 7. neděle velikonoční. A doba těchto posvátných padesáti dnů končí nedělí Seslání Ducha svatého. Prvních osm dnů velikonoční doby tvoří velikonoční oktáv a slaví se jako slavnosti Páně. Čtyřicátý den po Zmrtvýchvstání Páně se slaví Nanebevstoupení Páně; tam, kde tato slavnost není předepsána jako zasvěcený svátek, může se přesunout na 7. neděli velikonoční. Všední dny po Nanebevstoupení Páně, až do soboty před Sesláním Ducha svatého včetně, připravují na příchod Utěšitele, Ducha svatého.
Používá se bílá liturgická barva, o slavnosti Seslání Ducha svatého barva červená
zdroj: http://www.liturgie.cz/


Černobílou mozaiku S Duchem svatým k vybarvení si můžete stáhnou a vytisknout zde. (formát A4 na výšku)
Barevnou pohlednici si můžete stáhnout a vytisknou zde. (formát A4 na šířku)