Misijní zpravodaj ze světa Cagliero 11 – prosinec 2021

č. 156 / prosinec 2021

Podněty hlavního rádce pro misie o. Alfreda Maravilly, SDB.

Mezikulturní dialog jako proces inkulturace

„Neexistuje nic takového jako křesťanství bez kultury ani kultura, která by byla skutečně křesťanská. Podobně ani žádná víra nepostrádá kulturu ani žádná kultura nepostrádá své náboženské přesvědčení.
Vzhledem k tomu, že kultura a víra jsou důvěrně propojeny, oddělit víru od kultury, která ji zplodila a poté ji přesadit do jiné kultury, znamená násilí až do morku kostí… 

Smyslem slova inkulturace je spíše sebedarování než vtělení: Slovo se stalo tělem, abychom mohli být vedeni zpět do Boží slávy (Flp 2, 6-11).

Chápání inkulturace jako bezkulturní víry, která se „transplantuje“ do jiné kultury, v které se právě tato křesťanská víra a místní kultura vzájemně setkají a splynou v jedno, je umělé a nereálné. Křesťanská víra je totiž žitá lidmi ve specifické kultuře. Ve skutečnosti neexistuje křesťanství bez kultury ani kultura, která je skutečně křesťanská. Stejně tak žádná víra není zbavena kultury a žádná kultura není zbavena náboženského přesvědčení.

Vzhledem k tomu, že kultura a víra jsou důvěrně propojeny, znamená oddělení víry od kultury, která ji vytvořila, a poté přesazení do jiné kultury, hrubé násilí. Na druhou stranu, každý člověk putuje v čase a setkává se s novými skutečnostmi, které ho rozvíjejí o nové poznatky. Proto se též každá kultura rozvíjí, a když je otevřena setkání, její hodnoty a náhled se díky tomu proměňují. Naopak kultura, která se izoluje od dynamiky dějin, umírá.Inkulturace probíhá skrze mezikulturní dialog. Prostřednictvím tohoto mezikulturního procesu vzájemného obohacování a kritické výměny jsou kultury motivovány k tomu, aby se otevřely novosti evangelia. Hodnoty a koncepty kultury se tak obohacují, rozšiřují se a prohlubují jejich obzory, takže způsob života dané společnosti zahrnuje nebo alespoň nevylučuje ideály evangelia, které dávají smysl lidské existenci. Právě v tomto procesu rozeznáváme, co je v rozporu s evangeliem a co není…


Otázky k zamyšlení a sdílení

Jsem otevřený k tomu být obohacen jinou kulturou?
Mám odvahu podělit se o svou prožitou zkušenost své křesťanské víry?


Nové logo misijního sektoru

Salesiánský misijní sektor má nové logo, podívejte se, jakou symboliku skrývá.

  • JEŽÍŠ A NAŠE SALESIÁNSTVÍ jsou vyjádřeny salesiánským křížem
  •  MEZINÁRODNÍ PŮSOBENÍ  je vyjádřené 5 barvami = 5 kontinenty
  •  LIDÉ uprostřed jako ústřední postavení člověka
  •  CHARISMA je vyjádřené plameny Ducha svatého
  • LÁSKA je vyjádřena ohněm lásky Boha Otce
  • TAJEMSTVÍ – je znázorněné Mojžíšovým hořícím keřem
  • MARIE – je znázorněna korálkami „misijního růžence“

Venezuela

Salesiánská provincie Venezuela má se spoluprací s katechety bohatou zkušenost. Salesiáni, kteří pracují s domorodými obyvateli Amazonie, se snaží předávat poselství evangelia v sepjetí s jejich vlastní kulturou, tak aby lépe pochopili poselství evangelia. Například katecheze je organizována kolem slavení svátku. Díky jeho poselství, písním, reprezentaci, uměleckým  projevům atp. se propojuje s živou liturgií. Venezuela nyní  zažívá asi nejhorší hospodářskou krizi s nflací vyšší než 400 %. Mnoho mladých lidí prchá ze země. Salesiáni se snaží pomáhat – udržují kontakt s organizacemi provozovanými salesiány v jiných zemích, koordinují humanitární pomoc a pomáhají ve zvláštních případech. Také se snaží v mladých lidech vzbudit naděje na lepší budoucnost Venezuely a nabíz různé alternativy krátkodobé odborné pomoci.


Celý PROSINCOVÝ zpravodaj Cagliero11 si můžete stáhnout nebo přečíst zde: 2021.12 Cg11  (v angličtině)