Když závěť pomáhá
Sadba

13. září je Mezinárodním dnem závěti.Tento den si lidé v desítkách zemí připomínají její význam.

Účelem závěti je především zabezpečení rodiny a blízkých. V některých zemích je však běžné, že lidé ve své poslední vůli odkáží část majetku, nemovitost či cenné papíry některé dobročinné organizaci.

Od 13. září se i vy můžete společně s námi připojit k Měsíci dobročinné závěti (kterou vyhlašuje koalice Za snadné dárcovství, za finančního přispění Nadace Via). Během tohoto měsíce se dárcům a dárkyním, kteří se rozhodnou pamatovat ve své poslední vůli na dobročinnou organizaci, proplácí notářský poplatek za sepsání závěti.

Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) pomáhá potřebným dětem a mladým lidem. S pomocí dobrovolníků, které každoročně školí a vysílá na misijní dobrovolnickou službu, přináší těmto dětem vzdělání a naději na lepší budoucnost. Za dárce, kteří se rozhodnou ve své poslední vůli podpořit skrze Sadbu potřebné děti a mládež, je sloužena mše svatá v den jejich výročí narození a úmrtí.

 

Víte, že v Rakousku sepsalo nebo sepisuje závěť 35 % lidí nad 50 let, zatímco v České republice je to 7 %? Pamatovat ve své poslední vůli na dobročinnou organizaci se rozhodnou 2 % Čechů oproti 11 % Rakušanů.
zdroj: Agentura STEM/MARK, český UNICEF, srpen 2019
„Dětem by měl člověk nechat dost, aby mohly dělat cokoliv, ale ne dost, aby mohly nedělat nic.“
Warren Buffet, investor a filantrop

Pro informací o naší organizaci a možnostech jak nás podpořit nás kontaktujte na e-mailu sadba@sadba.org nebo na kontaktech uvedených na našich stránkách.


Co by vás mohlo zajímat
  • Kdo po mně ze zákona dědí?

Pokud nesepíšete závěť, stanoví občanský zákoník šest tzv. dědických tříd, a to podle blízkosti jejich vztahu k zůstaviteli. Tyto skupiny začínají u nejbližší rodiny (děti a manžel/ka) a postupují dále k vzdálenějším příbuzným až po např. prarodiče, strýc či neteře. Zjednodušeně řečeno, pokud nemáte nejbližší příbuzné, dědí po Vás ti vzdálenější. Podrobný popis najdete zde.
Nevlastní děti a nevlastní sourozenci nejsou zařazeni v žádné dědické třídě. Mohou dědit leda jako tzv. spolužijící osoba („ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele“, § 1636 – 1637 Nového občanského zákoníku). Spolužijící osoba je zařazena ve druhé a třetí dědické třídě, takže může dědit jen tehdy, pokud zůstavitel nezanechal potomky.

  • Stanoví zákon, že někoho nesmím v závěti vynechat?

Ano, neměl/a byste ve své závěti vynechat tzv. neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelným dědicům (tj. potomkům zůstavitele) se musí i tak dostat jejich povinného dílu: nezletilým potomkům alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilým alespoň ¼. Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte.
Důvody vydědění jsou uvedeny zde.

  • Mohu určit na co bude můj dar použit?

Ano. V závěti či dědické smlouvě je možné stanovit dědicovi nebo odkazovníkovi různé podmínky nebo příkazy. Pokud jsou v souladu s veřejným pořádkem, srozumitelné a nejsou projevem vaší zjevné svévole, pak jsou tyto doložky platné a vymahatelné. Například stanovíte-li dědicovi příkaz, pak se jeho splnění může domáhat osoba, v jejíž prospěch příkaz je, nebo osoba k tomu určená závětí. Podrobnější informace najdete zde.

  • Mohu svou závěť změnit?

Ano, svou závěť můžete kdykoli změnit nebo zrušit. Pokud se rozhodnete sepsat dědickou smlouvu, tak zde se na změnách musí dohodnout oba účastníci smlouvy.

  • Mohu sepsat závěť společně s manželem/manželkou?

Společná závěť více lidí je neplatná. Pokud by např. manželé chtěli sepsat závěť, musí tak učinit každý zvlášť.

  • Jak je to se společným jměním manželů?

Pokud má zůstavitel manžela/manželku, neměl by při sepisování závěti zapomenout také na to, že manželé mají (obvykle) majetek ve společném jmění manželů. To má pro dědění ten důsledek, že v rámci dědického řízení se nejprve vypořádává majetek náležející do společného jmění manželů, a to zpravidla tak, že polovinu získá manžel/manželka zůstavitele. A pak se teprve dědí ta část majetku, která dle vypořádání náležela zůstaviteli (přičemž tuto část může dědit i manžel/manželka zůstavitele).

  • Kolik stojí sepsání závěti u notáře?

O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoli notáře. Notářovi za sepsání závěti a uložení v Centrální evidenci závětí zaplatíte částku, která nezávisle na hodnotě majetku činí 1.800,- Kč bez DPH. V evidenci může notář zaevidovat i závěť, kterou mu přinesete a kterou jste sepsali některým z níže uvedených způsobů. Za takovou úschovu a evidenci zaplatíte notářovi 1.100,- Kč bez DPH.

  • Co se stane s mým majetkem, pokud nemám dědice a nesepíši závěť nebo dědickou smlouvu?

Majetek lidí, kteří zemřou bez jakýchkoliv dědiců a bez závěti či dědické smlouvy, propadne státu.

  • Co když nechci sepsat ani závěť ani dědickou smlouvu?

Dohodněte se svou nejbližší rodinou, jak má naložit s vaším majetkem po vašem odchodu. Pokud máte pocit, že vaše přání nebude respektováno, zvažte sepsání závěti ještě jednou.

V mnoha státech Evropy je forma darování ze závěti běžná – malý nebo velký dar poskytují tisíce lidí a nejen ti bohatí. Dobrá vůle pomáhá světu, ve kterém žijeme, každý dar má smysl! Českou iniciativu, výstižně nazvanou Závěť pomáhá, realizuje koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje třicet čtyři významných a respektovaných neziskových organizací. Tato nezávislá platforma pracuje na rozvoji individuální filantropie v České republice, vedle osvětové kampaně Závěť pomáhá uskutečňovala Daruj pravidelně na podporu pravidelného dárcovství a další aktivity.

Více informací o Měsíci dobročinné závěti: www.zavetpomaha.cz

Převzato z tiskové zprávy koalice Za snadné dárcovství