Zásady nakládání s osobními údaji

 

I. Specifikace správce a zpracovatele

 1. Správcem a zpracovatelem osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen “nařízení GDPR a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění je Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. (dále jen SADBA), IČ 27006131 se sídlem Kobyliské náměstí 1000/1, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod značkou L 15911, den zápisu 1. 1. 201.
 2. SADBA je jako správce a zpracovatel osobních údajů registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů od 19. 12. 2008 pod registračním číslem 00030145.

II. Specifikace zpracovávaných osobních údajů

 1. Osobními údaji zpracovávanými Sadbou v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů jsou jakékoliv informace týkající se identifikovaného nebo identifikovatelného subjektu údajů. Těmito subjekty jsou fyzické osoby se vztahem k Sadbě, konkrétně pak dárci či potenciální dárci a dobrovolníci pro rozvojové či osvětové projekty Sadby a účastníci jejích aktivit.
 2. SADBA získává osobní údaje přímo od konkrétních subjektů prostřednictvím osobního, telefonického nebo písemného kontaktu (v listinné či elektronické podobě).
 3. SADBA poskytne osobní data jiným příjemcům/zpracovatelům pouze za účelem spolupráce při činnosti Sadby, tedy zejména za účelem oslovení potenciálních nových dárců či komunikace se stávajícími dárci.
 4. SADBA zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
  1. identifikační údaje subjektů, tedy jejich jméno, příjmení;
  2. kontaktní údaje, tedy adresu trvalého či přechodného bydliště, doručovací či jinou kontaktní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
  3. bankovní údaje, tedy číslo účtu a kód banky,
  4. datum narození pro účely blahopřání,
  5. fotografie z akcí jako součást propagačních materiálů a aktivit Salesiánské asociace Dona Boska, z.s.

III. Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje a jiná data týkající se příslušného subjektu mohou být Sadbou zpracovány za účelem následné komunikace s daným subjektem, zejména ohledně získání možných budoucích darů či potvrzení o přijetí darů.
 2. V případě účasti na akci pořádané Sadbou jsou osobní údaje a jiná data týkající se příslušného subjektu použita k vytvoření seznamu účastníků, prezenční listiny, fakturace, oslovení s pozvánkou na další akce.
 3. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů jsou tedy plnění (darovací) smlouvy a oprávněné zájmy správce (např. propagační činnost správce).

IV. Zpracování osobních údajů

 1. Subjekt údajů (dárce, účastník akce) má podle nařízení GDPR právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že bylo zpracováním jeho osobních údajů porušeno nařízení GDPR.
 2. Subjekt údajů je oprávněn požádat o výmaz svých osobních údajů. Je povinností Sadby zajistit výmaz veškerých osobních údajů týkajících se subjektu z interní databáze Sadby nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti a nadále tyto osobní údaje nezpracovávat.
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník akce pořádané Sadbou správci osobních údajů. Tyto osobní údaje budou uloženy po dobu potřebnou pro vypořádání povinností vyplývajících z pořádání předmětné akce, údaje získané pro účely zasílání pozvánek pak do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 4. Osobní údaje dárce jsou zpracovány Sadbou na základě plnění smlouvy po dobu existence daného účelu a právního důvodu. V případě anonymního daru bude poskytnutý e-mail použit výhradně k provedení platby a k vyřešení případné reklamace a nebude zařazen do databáze naší organizace.