Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP)

Provozovatel internetových stránek

Internetové stránky na doméně www.sadba.org (dále jen „E-shop“) jsou vytvořené a spravované Salesiánskou asociací Dona Boska, z.s., se sídlem Kobyliské náměstí 1000/1, 182 00  Praha 8.  IČ: 27 00 61 31 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle L, vložka 15911 (dále jen „Provozovatel“ nebo „Prodávající“).

Provozovatele můžete kontaktovat:

 • poštou na adrese: Kobyliské náměstí 1000/1, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
 • e-mailem na adrese: objednavky@sadba.org, sadba@sadba.org
 • telefonicky na čísle: +420 283 029 226

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP platí pro nákup kupujícího (zákazník, spotřebitel)
  na E-shopu, resp. internetovém obchod sadba.org/e-shop/ provozovaných Provozovatelem, který je zároveň prodávajícím. Ustanovení těchto VOP platí, pokud smluvní strany nesjednají ve smlouvě jinak.
 2. Kupujícím je spotřebitel (přičemž spotřebitelem je ve smyslu občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo jiná osoba (dále jen „Kupující“).
 3. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí těmito VOP (účinnými ke dni odeslání objednávky Kupujícím) a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), a ostatními souvisejícími předpisy.

 

2. Uzavření smlouvy

 1. Dodávka zboží se uskuteční na základě objednávky učiněné Kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky Prodávajícího zveřejněné na E-shopu. Ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se vylučuje objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky Prodávajícího. Pro účely uzavření smlouvy s Kupujícím jsou údaje o zboží uvedené na internetových stránkách Prodávajícího závazné.
 2. Každá objednávka bude obsahovat zejména tyto podstatné údaje:
  • identifikační údaje Kupujícího – jeho jména, příjmení, adresy bydliště, e-mailové adresy a telefonního čísla;
  • identifikaci zboží dle nabídky Prodávajícího;
  • požadované množství zboží;
  • cenu zboží a způsob dopravy vč. nákladů na dodání, které jsou specifikovány vždy ve Smlouvě a Kupujícímu sděleny předem na internetových stránkách Prodávajícího či jiným vhodným způsobem, přičemž pokud tyto náklady nelze stanovit předem, také sdělení zákazníka o srozumění Kupujícího s tím, že mohou být dodatečně účtovány;
  • místo dodání, nebude-li místo dodání díla uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště kupujícího;
  • způsob převzetí zboží, popř. způsob dopravy, přičemž dostupné možnosti jsou Kupujícímu sděleny předem na internetových stránkách Prodávajícího či jiným vhodným způsobem.
 3. Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla Kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem Kupujícího za účelem odstranění vad objednávky. V opačném případě, tedy pokud je objednávka správně vyplněna, je systémem vygenerováno a zasláno automaticky potvrzení o obdržení objednávky, které je platné.
 4. Minimální hodnota objednávky není stanovena.
 5. Objednávka je doručena Prodávajícímu prostřednictvím elektronické komunikace, poštou nebo telefonicky. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující je oprávněn objednávku odvolat (stornovat) ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, resp. dokud nedojde k předání objednaného zboží Kupujícímu či dopravci, a to e-mailu: objednávky sadba.org. Zrušením objednávky se na uzavřenou smlouvu hledí, jako kdyby nebyla nikdy uzavřena.
 6. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Prodávající dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku nebo její část z jakýchkoli důvodů na straně Prodávajícího vyřídit, bude o tom Kupující vhodným způsobem neprodleně informován.
 7. Po doručení objednávky Prodávající neprodleně (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení v pracovní dny) potvrdí Kupujícímu její obdržení. To se týká případu, kdy je objednávka učiněna formou emailu: objednávky@sadba.org. Pokud je objednávka učiněna přes e-shop na webových stránkách Sadby, je Kupujícímu automaticky systémem vygenerován a zaslán potvrzující email, který je plnohodnotným potvrzením objednávky.
 8. Doručením objednávky Prodávajícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále jen „Smlouva“).
 9. Prodávající je oprávněn nepotvrdit objednávku nebo její část a zároveň od Smlouvy nebo její části odstoupit v případech definovaných příslušným zákonem.

 

3. Dodání zboží

 

  1. Zboží se dodává na místo dodání určené Kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště. V takovém případě Kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak. Zboží se dodává pouze na území České republiky.
  2. Místo a termín dodání potvrdí Prodávající Kupujícímu v potvrzení objednávky. Obvyklá dodací lhůta dodání výrobku je 5 – 7 pracovních dnů. Pokud nebude zboží skladem, je dodací lhůta do 30 kalendářních dnů. O této lhůtě bude Kupující upozorněn v přiměřeném čase. Po uplynutí této doby bude se zákazníkem domluvena náhrada nebo zrušení objednávky.
  3. Zboží je dodáváno těmito způsoby:
   • standardně prostřednictvím smluvního přepravce/dopravce; a
   • určí-li tak Prodávající, prostřednictvím držitele poštovní licence (dále také jen „Poštou“), či jiným způsobem.
  4. Okamžikem předání zboží Kupujícímu se rozumí jeho fyzické předání.
  5. V případě nezastižení Kupujícího na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení a pokusí se dle svého uvážení zboží doručit následující pracovní den, nebo dohodnout (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem) s Kupujícím jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li Kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je Kupující povinen Prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.
  6. Zboží je dodáváno v běžných obalech. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k obsluze, technické specifikace. Po převzetí zboží je Kupujícímu zaslána e-mailem ve formátu PDF faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží Kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.
  7. Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku, kdy Kupující zaplatí cenu za dodané zboží včetně jejího příslušenství.
  8. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě (držiteli poštovní licence/přepravci).
  9. Přehled možných způsobů doručení zásilek:
   • Zaslání Českou poštou dle platných tarifů a podmínek
   • Přes Zásilkovnu na vybranou pobočku, v případě momentální vytíženosti konkrétní pobočky může dojít k doručení do nejbližší možné v daném místě bez možnosti ji ovlivnit
   • Osobní odběr, SADBA, Kobyliské náměstí 1000/1, 182 00 Praha 8

4. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cena zboží je cena uvedená v aktuální nabídce Prodávajícího na E-shopu, platná ke dni odeslání objednávky Kupujícím. Cena je dohodnuta a hrazena v Korunách českých, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Je vždy specifikována včetně všech daní a poplatků.
 2. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:
  • Hotově – při osobním odběru.
  • Převodem z účtu na bankovní účet: 2000042285/2010 vedený u Fio banky
 3. Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet Prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu Prodávajícím, nebo pracovníkovi držitele poštovní licence, nebo pracovníkovi smluvního přepravce.
 4. Na základě platby je Kupujícímu vystaven daňový doklad.
 5. Je-li Kupující v prodlení po dobu delší než 30 dnů se zaplacením ceny, její části nebo zálohy, je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy.

 

5. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od Smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Kupujícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy dle tohoto ustanovení v případech uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.
 2. Kupujícímu se doporučuje v odstoupení od Smlouvy uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou Smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny a to buď písemně nebo na email: objednavky@sadba.org
 3. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy dle odst. 7.1, nese náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy dle odst. 7.1, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li Kupující od kupní Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 5. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

6. Reklamace

 1. Odpovědnost Prodávajícího za vady dodaného zboží se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost – viz článek níže).
 3. Kupující je povinen vytknout vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje.
 4. Reklamace, včetně případného odstranění vady, je-li požadováno, bude vyřešena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů (včetně) ode dne jejího uplatnění, případně v delší lhůtě, na které se Kupující s Prodávajícím dohodnou. V případě jakýchkoliv dotazů je možné Prodávajícího kontaktovat: e-mailem na adrese: objednavky@sadba.org nebo telefonicky na čísle: 283 029 226
 5. Právo na reklamaci zboží Kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno ve lhůtě pro uplatnění reklamace.
 6. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 7. Kupující informuje Prodávajícího ve stanovené lhůtě emailem na adresu: objednávky sadba.org nebo písemně dopisem zaslaným na adresu: SADBA, Kobyliské nám. 1000/1, 182 00Praha 8.
 8. Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení ostatních článků týkající se reklamace.
 9. Práva z vady i práva ze záruky za jakost se uplatňují u Prodávajícího Poštou na adrese SADBA, z. s. , Kobyliské nám.1000/1, 182 00 Praha 8 nebo emailem: objednavky@sadba.org
 10. Ve vztazích neřešených Smlouvou ani těmito VOP platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, popř. též dalších právních předpisů upravujících příslušné právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Tyto obchodní podmínky platí od 21. 4. 2022

SADBA, z.s.